“เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปลูกสวนป่า”

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประธานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
คุณ พิกุล กิตติพล
เข้ารับพระราชทานรางวัล “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาปลูกไม้ป่า”
เดี๋ยวจะพยายามเก็บข้าวเปลือกไปฝากนะครัช
MesookFarm
สานต่อที่พ่อทำ